Formål

Love for Dansk Folkehjælp
§2 – Formål.Dansk Folkehjælps formål er:• at arbejde for og yde støtte til de socialt dårligt stillede, psykisk og fysisk handicappede og andre svage grupper såvel nationalt som internationalt uden hensyntagen til religion, etnisk baggrund og politisk opfattelse.• gennem direkte støtte – selvstændigt eller i samarbejde med andre – såvel nationalt som internationalt at yde akut samt langsigtet hjælp til katastrofe- og/eller krigsofre for at afbøde virkningerne mest muligt for det enkelte individ.• at udbrede kendskabet til forebyggelse, sikkerhed og førstehjælp i samfundet, nationalt såvel som internationalt. Udbredelsen sker i samarbejde med organisationer, myndigheder og beslutningstagende politikere.• at motivere flest mulige frivillige til at arbejde ud fra organisationens humanitære formål. Endvidere at arbejde for, at der oprettes en Dansk Folkehjælp afdeling i hver kommune.• at medvirke til en udbygning og forstærkning af det internationale, nationale og lokale NGO-samarbejde.